Flush Mount Maxillume

  • 入力電圧:DC10~30V
  • 消費電力:DC12V 2.7A
    DC24V 1.35A
  • サイズ:W X H X D
  • 価格:99,330円